concept-for-hire.dk cases kulturvæerket© Jesper Lind Olsen

Download manualen som PDFSe også:

Kulturværket
Manual
Her er nogle udvalgte cases...

Historien om værdigrundlaget, der skaber logoet...


bliver til...

Baggrund...

Tilbage i 1998 besluttede Vejle byråd, at beskære driftstilskudet for Aktivitetshuset i Vejle med ca. 40%. Samtidig blev en ny driftsaftale indgået, der lagde vægt på at huset skulle udvikle sin service overfor foreninger og øge sine egenindtægter primært i caféen.

Den nyvalgte bestyrelse (som jeg var og er en del af) besluttede at genetablere Vejles medborgerhus fra bunden.

Dette redesign blev indledt med et omfattende analysearbejde, der bl.a. antydede, at huset havde et imageproblem: Aktivitetshuset blev simpelthen opfattet som et sted for arbejdsløse vejlensere – et aktiveringsprojekt og ikke en facilitet for borgernes virkelyst.

Step1 var, at finde ind til de kerneværdier, der skulle være basis for medborgerhuset. Disse værdier skulle fungere som ledetråd gennem husets funktion, personalets handlinger og naturligvis danne basis for en målrettet indsats for at justere institutionens image. Værdigrundlaget endte med følgende formulering:

"Aktivitetshuset skal være et foranderligt og levende Hus med en mangfoldighed af mennesker, aktiviteter og kulturer. Huset tager udgangspunkt i den enkeltes evne og de fælles kreative talenter. Personlig udfordring, indbyrdes respekt og anerkendelse er det bærende element for Husets virke."

Step 2 var at tage stilling til, hvad et sted med disse værdier skulle hedde. Der herskede bred enighed om, at Aktivitetshuset ikke længer udtrykte indholdet i huset. Godt hjulpet på vej af en brugerkonkurrence faldt beslutnngen på "Kulturværket"

Step 3 blev at skabe en kampagne, der kunne etablere det nye navn og skabe fornyet interesse for at lære medborgerhuset at kende – og derved at etablere et nyt image.
Som antydet foroven var og er midlerne særdeles knappe, så der skulle kreativ tænkning til for at skabe et tilstrækkeligt stort "bang".

Strategi

Strategien blev at gøre navneskiftet så markant og interessant, at man kunne få gratis pressedækning og samtidig mane enhver tanke om, at navneskiftet ville være en døgnflue, i jorden.

Midlerne hertil blev et design, der ville benytte husets vægge som det bærende element i en konsekvent navnegivning. Samtidig blev det besluttet, at der skulle skabes en designmanual, som på engang var styringsredskab til processen og en historie i sig selv.

Designarbejdet

Selve designarbejdet forløb ligeledes i flere faser:

Fase 1 galdt etablering af den grafiske stil, udarbejdesle af navnekonceptet og ikke mindst design af hovedlogoet.
Navnekonceptet gik i al sin enkelthed ud på at benytte værket i navngivningen af de forskellige faciliteter, træværket, mødeværket etc.

Kernen i logoet skulle blive husets funktion: At rumme kulturen.

Fase 2- under udarbejdelse af Kulturværkets nye logo blev der arbejdet med mange idéer og koncepter, både til motivvalg og sidenhen udformningen. Blandt andet måtte der tilgodeses, at hovedlogoets endelige design også skulle kunne overføres til de øvrige værker.

Valget faldt på blenderlogoet ud fra følgende begrundelse:

Logoet som helhed
Et godt logo skal opfylde mange krav - bl.a. de følgende:
o Det skal være originelt og unique - altså være helt sit eget
o Det bør udtrykke hvad det står for

Blenderen
Som illustration, der skal udtrykke Kulturværket har vi valgt en blender, da denne ikke kun har et mølleVÆRK, men også en beholder - til at rumme kulturen.
Blenderens daglige funktion er, at blande ingredienser sammen til noget godt. Sådan opfatter vi også Kulturværket. Vi tror på, at der sker vidunderlige ting når mennesker mødes.

Parenteser
Et gennemgående træk i alle logoer er parenteserne [ og ]. Disse udtrykker på bogstaveplanet ramme (eller beholder om man vil).

To typografier
Udover at gøre opmærksom på navnekonceptet (værket) ville vi gerne vise vores tro på vigtighed i at modsætninger mødes.
Dette er gjort ved at bruge to typografier - to farver - to måder at skrive på (stort og småt/menneskelig og maskinelt)

Den grafiske stil
I den grafiske udformning blev der lagt vægt på, at logoet skulle virke lidt "håndlavet". Det er vigtigt, at logoet ikke er for "pænt" og sterilt, da vi har med mennesker at gøre.
Under udformningen blev der også taget højde for det minimale budget, Kulturværket har til rådighed til markedsføreing og lign. Dette er gjort ved at udforme logoet så det kan "håndtegnes" uden at det kan ses hvis man laver småfejl eller ryster lidt på hånden.

Hvordan disse grundllæggende overvejelser sidenhen blev overført til huset kan du læse mere om i selve manualen, som kan downloades hér.

Om kampagnen kan siges, at den var stor og effektfuld nok til at lokke borgmesteren og kulturudvalsformanden samt to aviser til den festlige åbningsceromoni – Hvis du ikke selv kender Kulturværket, kan et besøg anbefales – og check i øvrig også Kulturværkets hjemmeside ud.