Denne bog er lavet af lyst

"Vingesus" er en billedfortælling om Samsøs største erhvervsprojekt til dato - opførelsen af 10 off shore vindmøller på Paludan Flak lidt syd for Samsø i Danmark.

"Vingesus" er også en fortælling om en lille stammes ønske om at skabe et bæredygtigt samfund i konstant udvikling. Det er en fortælling om lokal forankring og globalt ansvar, og om hvad der skal til for at føre visioner til handling.


Læs appetizeren forneden eller download de første 30 sider...
Kræver
Acrobat Reader (klik for at download - den er gratis...)

"Et lille ø-samfund i Danmark, med 4.300 indbyggere, valgte i 1997 at gå i gang med at gøre øen selvforsynende med vedvarende energi over en periode på 10 år. Samsingerne er i fuld gang, og øen kan allerede med stolthed kalde sig Danmarks Vedvarende Energi Ø.
I de 5 år Vedvarende Energi Ø har eksisteret, er man nu færdig med et af projektets største milepæle, nemlig realiseringen af Havvindmølleprojektet Samsø Havvind, som omhandler opstillingen af 10 off shore vindmøller lidt syd for Samsø.
Samsingerne har selv investeret 180 millioner kr. i projektet og ejer således halvdelen af møllerne. Vi mener, der ligger en rigtig god historie i den lokale forankring og det engagement, der præger projekterne i VEØ.
For mig, som fotograf, har det været en skøn blanding af udfordring og lyst, der har drevet mig til at skildre denne kraftpræstation."

Downlload Acrobat Reader 5 here...

This book is made con amore

"The whisper of wings" is a photographic story about the largest industrial project on Samsø ever – the building of 10 off shore windmills on Paludan Flak a little south of Samsø in Denmark.

"The whisper of wings" is also a story about a small tribes wish to make a sustainable society in constant development. It is a story about local commitment and global responsibility and what it takes to make visions into actions.Read the appetizer below or download the first 30 pages...
Requirers
Acrobat Reader (Click to download - it is for free...)

"In 1997 a small island community in Denmark, with only 4.300 inhabitants, chose to start working towards making the island self sufficient with renewable energy over a period of 10 years. The Samsonians are hard working and the island can now proudly call itself Denmarks Renewable Energy Island.
Now, after 5 years, the project has reached a milestone, namely the finalisation of projecting and building 10 off shore windmills a little south of Samsø.
The Samsonians have themselves invested 180 million kr. in the project, thus claiming ownership of half the mills. We think there is an important story to be told about this local ownership and entrepreneurship so characteristic to the Renewable Energy Island projects.
For me, as a photographer, it has been a beautiful melange of challenge and exploration that has driven me to document this feat of strength."

Downlload Acrobat Reader 5 here...